خمپاره انداز پرسر و صدا

عکس جنگ جهانی دومعکس جنگ جهانی دومرد شدن از رودخانه راین موضوع مهمی ‌نبود. آنچه از اهمیت برخوردار بود حضور در پایگاه و اراضی تسخیر شده ساحلی بود. ما خمپاره‌هایمان را به سمت آنها و هرچیز دیگری پرتاپ می‌کردیم تا اینکه بالاخره آنها را فراری دادیم. ۱۹۴۵٫ تاریخ دقیق عکس مشخص نیست. (سازمان جنگ آمریکا)